Rekrutacja 2018/2019


WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. KS. ROMANA ARCHUTOWSKIEGO W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa o systemie oświaty.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017-2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
3. Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.


OFERTA EDUKACYJNA


Planowana liczba oddziałów: 3
Liczebność jednego oddziału: 24 osoby  

W roku szkolnym 2018/2019 planowane są trzy oddziały o następujących kierunkach kształcenia:


1 A - KIERUNEK HUMANISTYCZNY - z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii oraz do wyboru historii sztuki lub wiedzy o społeczeństwie.


alt

Języki obce: język angielski (zakres podstawowy) oraz do wyboru: język francuski (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język niemiecki (kontynuacja). 


1 B - KIERUNEK MATEMATYCZNY - z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego oraz do wyboru fizyki lub chemii lub geografii.


alt

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) oraz do wyboru: język francuski (od podstaw), język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja), język niemiecki (kontynuacja). 


1 C - KIERUNEK PRZYRODNICZY - z rozszerzonym programem nauczania biologii i języka angielskiego oraz do wyboru fizyki lub chemii lub geografii.


alt

Języki obce: język angielski (zakres rozszerzony) oraz do wyboru: język francuski (od podstaw), język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja), język niemiecki (kontynuacja). 

Deklarując wybór klasy kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.


JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE


Pierwszym językiem obcym nauczanym we wszystkich oddziałach jest język angielski.
Drugi język obcy kandydaci wybierają podczas składania deklaracji spośród następujących: niemiecki (kontynuacja), francuski (od podstaw), hiszpański (od podstaw lub kontynuacja).

Zajęcia z języków obcych mogą odbywać się w grupach międzyklasowych.


alt

Kandydaci do preferowanych grup językowych są przydzielani na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. 

Jeżeli w danej grupie językowej nie będzie miejsca lub grupa nie powstanie, to kandydat zostanie przydzielony do grupy językowej zgodnie z kolejnymi wskazanymi przez siebie preferencjami.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Trzy aktualne fotografie z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)  składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum.
5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach dla gimnazjalistów, olimpiadach dla szkół ponadgimnazjalnych.
6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim.
7. Pisemne oświadczenie woli.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
2.    Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
3.    Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
4.    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
a)    wyniki egzaminu gimnazjalnego,
b)    wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
c)    świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
d)    szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
1)    uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
2)    osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu.
5.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a)    wielodzietność rodziny kandydata,
b)    niepełnosprawność kandydata,
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7.    Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.
8.    Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów - maksymalnie 200. Przeliczanie punktów ilustruje poniższa tabela:

Kryterium

Punkty

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

max. 100 pkt.

Oceny z czterech przedmiotów punktowanych do danej klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum

max. 72 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

7 pkt.

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum

max. 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt.


200 pkt.


9.    W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
10.    W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a)    celującym - przyznaje się po 18 punktów,
b)    bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
c)    dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
d)    dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e)    dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.  
11.    Oceny z przedmiotów uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych oddziałach:

Klasa

Kierunek

Punktowane przedmioty

A

Humanistyczny

Język polski

Matematyka

Język angielski

Historia

B

Matematyczny

Język polski

Matematyka

Język angielski

Chemia lub fizyka lub geografia (w zależności od wyboru rozszerzenia)

C

Przyrodniczy

Język polski

Matematyka

Język angielski

Biologia


12.    Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
13.    Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum są przeliczane następująco:
1)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a)    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
2)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c)    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
3)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)    dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d)    tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e)    tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f)    tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,
4)    za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)    dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c)    dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f)    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty,
5)    za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)    międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b)    krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c)    wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d)    powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
14.    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
15.    W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
16.    Sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...


HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp.

Data

Postępowanie

REKRUTACJA ZASADNICZA

1.

od 10 maja 2018 r. (czwartek) od godz. 10.00 do 18 maja 2018 r. (piątek) do godz. 15.00


składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

od 15 czerwca 2018 r. (piątek) od godz. 10.00 do  19 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie

3.

od 22 czerwca 2018 r. (piątek) od godz. 12.00 do 27 czerwca 2018 r. (środa) do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

4.

6 lipca 2018 r. (piątek), godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

5.

od 6 lipca 2018 r. (piątek) od godz. 12.00 do 12 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 10.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

6.

12 lipca 2018 r. (czwartek), godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

7.

od 13 lipca 2018 r. (piątek) od godz. 8.00 do 16  lipca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 16.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.

29 sierpnia 2018 r. (środa), godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

9.

od 29 sierpnia 2018 r. (środa) od godz. 12.00 do 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

10.

31 sierpnia 2018 r. (piątek), godz. 12.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.